1

Szybka pomoc

Wybierz rodzaj sprawy

Jak załatwić sprawę?

Ile zapłacę?

Komfort klienta

Kontakt

KANCELARIA NOTARIALNA WROCŁAW

MAŁGORZATA MUSZYŃSKA

NOTARIUSZ

Wrocław
ul. Strzegomska 199 lok. 1/7
I piętro
tel. 71 792 72 72
tel. 505 359 065
email: kancelaria@notariusz-muszynska.pl

KANCELARIA NOTARIALNA

MAŁGORZATA MUSZYŃSKA NOTARIUSZ

Masz pytanie? Zadzwoń

71 792 72 72

KANCELARIA NOTARIALNA WROCŁAW

Zapewniamy profesjonalną obsługę dla firm i klientów indywidualnych
w zakresie wszystkich czynności notarialnych.

Jak załatwić sprawę?

Znajdziesz tu informacje na temat spraw, którymi zajmuje się notariusz

Ile zapłacę?

Tutaj dowiesz się jakie opłaty pobierane są w związku z czynnością notarialną

notariusz-wroclaw-kancelaria

Komfort klienta

Poznasz tu możliwe formy płatności i udogodnienia dla Klientów

W czym mogę Państwu pomóc?

Notariusz
Małgorzata Muszyńska

Szanowni Państwo!
Wieloletnia praktyka w zawodzie notariusza pozwoliła mi zdobyć zaufanie moich klientów. Współpraca z Państwem nieustannie mnie rozwija i inspiruje do poszukiwania takich rozwiązań, które najlepiej odpowiedzą na Państwa potrzeby. Korzystając z usług notarialnych Kancelarii mogą Państwo liczyć na profesjonalną obsługę opartą na gruntownej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu, a także na osobiste zaangażowanie notariusza w prowadzeniu sprawy.

Czy wiesz, że …

 • Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym

 • Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne

 • Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów wszystkich stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne

Zobacz więcej
 • Notariusz ma obowiązek stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności, na podstawie prawem przewidzianych dokumentów (dowód osobisty, paszport, karta pobytu)
 • czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego
 • czynności notarialnych notariusz dokonuje w kancelarii notarialnej, a jeżeli przemawia za tym charakter czynności (np. zebranie licznej wspólnoty mieszkaniowej) lub szczególne okoliczności (np. strona przebywa w szpitalu lub w domu z powodu choroby uniemożliwiającej poruszanie się) czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu
 • Notariusz odmawia dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem
 • oryginały aktów notarialnych nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania
 • pozostają w siedzibie kancelarii notarialnej i przechowywane są w bezpiecznym miejscu przez 10 lat
 • wypisy aktu notarialnego wydaje się stronom aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym
 • dokumenty obejmujące dokonane czynności notarialne (akty notarialne wraz z przedłożonymi do nich dokumentami) notariusz przechowuje w kancelarii przez 10 lat, a po upływie tego okresu przekazuje je na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego

KOMFORT KLIENTA

Doświadczenie

Wieloletnia praktyka to bezpieczeństwo transakcji

Kliknij i przejdź do sekcji

Kompleksowość

Znamy odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów

Kliknij i przejdź do sekcji

Lokalizacja

Dogodna lokalizacja poza ścisłym centrum miasta

Kliknij i przejdź do sekcji

Udogodnienia

Liczy się dla nas komfort Klientów

Kliknij i przejdź do sekcji

Jak załatwić sprawę?

Załatwienie sprawy u notariusza wiąże się zwykle z koniecznością przedłożenia określonych dokumentów oraz podania informacji istotnych dla planowanej czynności, co poprzedzone jest rozmową z notariuszem lub wykwalifikowanym pracownikiem Kancelarii. W trakcie takiej nieodpłatnej konsultacji (osobistej w Kancelarii lub telefonicznej) uzyskają Państwo informację na temat możliwych rozwiązań Państwa sprawy i skutków prawnych jakie za sobą pociągają.

Aby ułatwić Państwu przygotowanie się do przeprowadzenia czynności notarialnej, proszę zapoznać się z poniższymi wskazówkami w zakresie wymaganych dokumentów. Jeśli potrzebujecie Państwo dodatkowych informacji, polecam kontakt  z Kancelarią.

Darowizna/sprzedaż lokalu, domu lub działki

Działka

 • odpis zwykły z księgi wieczystej (pobiera notariusz w dniu podpisania umowy, za zwrotem kosztów)

 • podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

 • zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego (jeżeli obecni właściciele nabyli nieruchomość ze spadku albo umową darowizny dokonaną po 01.01.2007 r.)

 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) o przeznaczeniu gruntu w mpzp lub zaświadczenie o jego braku albo decyzja
  o warunkach zabudowy

 • wypis z rejestru gruntów bądź – w przypadku, gdy działka będzie wydzielana do nowej lub innej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów i z wyrys z mapy ewidencyjnej

 • gdy nieruchomość została podzielona geodezyjnie, a podział nie jest ujawniony w księdze wieczystej: ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych, wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej

 • w przypadku umowy sprzedaży – zaświadczenie wydane przez Wójta Gminy, Burmistrza lub Prezydenta Miasta informujące o tym, czy nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji lub specjalnej strefy rewitalizacji (ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.) wraz z informacją czy zostało przewidziane prawo pierwokupu

 • zaświadczenie wydane przez Starostę, z którego będzie wynikało, czy przedmiotowa nieruchomość nie jest gruntem objętym uproszonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

 • w przypadku działki zabudowanej dodatkowo: wypis z kartoteki budynków, świadectwo charakterystyki energetycznej, jeśli zostało sporządzone

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość

 • odpis zwykły z księgi wieczystej (pobiera notariusz w dniu podpisania umowy, za zwrotem kosztów)

 • podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

 • zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego (jeżeli obecni właściciele nabyli nieruchomość ze spadku albo umową darowizny dokonaną po 01.01.2007 r.)

 • w przypadku umowy sprzedaży – zaświadczenie potwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany

 • w przypadku umowy sprzedaży – zaświadczenie zarządcy nieruchomości stwierdzające, że nie ma zadłużenia w płatności z tytułu opłat eksploatacyjnych

 • świadectwo charakterystyki energetycznej, jeśli zostało sporządzone

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu oraz
  o braku zaległości w opłatach za lokal

 • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została założona dla tego prawa do lokalu

 • podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

 • zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego (jeżeli obecni uprawnieni nabyli prawo do lokalu ze spadku albo umową darowizny dokonaną po 01.01.2007 r.)

 • w przypadku umowy sprzedaży – zaświadczenie potwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany

Sprawy spadkowe

Testament

 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona i nazwisko, imiona rodziców, PESEL lub data urodzenia)

Poświadczenie dziedziczenia (akt poświadczenia dziedziczenia)

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy

 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony

 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia wszystkich dzieci, akty małżeństwa

 • nr PESEL zmarłego (zaświadczenie dotyczące numeru PESEL zmarłego wydane przez Urząd Gminy właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (np. Urząd Miejski Wrocławia Wydział Spraw Obywatelskich)

Odrzucenie spadku

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy

 • jeśli odrzucenie następuje w imieniu małoletniego – odpis skrócony aktu urodzenia dziecka oraz prawomocne postanowienie sądu rodzinnego i opiekuńczego w sprawie udzielenia zezwolenia przedstawicielowi ustawowemu na złożenie oświadczenia
  o odrzuceniu spadku w imieniu dziecka

Sprawy małżeńskie

Rozdzielność majątkowa

 • odpis skrócony aktu małżeństwa

Podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej

 • wypis aktu notarialnego – umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej ustrój rozdzielności majątkowej w małżeństwie albo

 • prawomocny wyrok rozwodowy

 • dokumenty właściwe ze względu na przedmiot umowy (np. działka, lokal, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu)

Sprawy spółek

Umowa spółki

 • dane stron (założycieli) spółki

 • dane niezbędne do przygotowania projektu umowy spółki (m.in. firma, siedziba, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego / wkładów do spółki, sposób objęcia udziałów, reprezentacja spółki itp.)

 • ewentualnie projekt umowy spółki

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

 • egzemplarze umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o., na których mają zostać złożone podpisy stron, poświadczone następnie przez notariusza

Zgromadzenie Wspólników / Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

 • numer KRS spółki

 • przewidywany porządek obrad

 • projekty uchwał lub zakres zmian umowy/statutu spółki

 • ewentualnie pełnomocnictwa do udziału w Zgromadzeniu

 • lista wspólników

Oświadczenie o objęciu udziałów w spółce z o.o.

 • numer KRS spółki, w której obejmowane będą udziały

 • wypis aktu notarialnego – protokołu NZW lub WZA zawierającego uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki wraz ze wskazaniem sposobu podwyższenia

 • jednolity tekst umowy spółki

Poświadczenia

Odpis dokumentu (poświadczenie)

 • oryginał dokumentu, którego kopię ma uwierzytelnić notariusz

Poświadczenie własnoręczność podpisu

 • dokument (np. umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o., pełnomocnictwo, oświadczenie), na którym ma zostać złożony podpis strony, poświadczony następnie przez notariusza

Pełnomocnictwo
 • dane ustanawianego pełnomocnika (imiona i nazwisko, imiona rodziców, PESEL lub data urodzenia), ewentualnie adres zamieszkania

 • numer księgi wieczystej nieruchomości, jeśli pełnomocnictwo ma dotyczyć nieruchomości

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji
 • umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa pożyczki lub inne dokumenty stanowiące podstawę stosunku zobowiązaniowego

Hipoteka
 • odpis zwykły z księgi wieczystej (pobiera notariusz w dniu podpisania umowy, za zwrotem kosztów)

 • podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

 • zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego (jeżeli obecni właściciele nabyli nieruchomość ze spadku albo umową darowizny dokonaną po 01.01.2007 r.)

 • umowa pożyczki lub umowa kredytu lub inny dokument stanowiący podstawę stosunku zobowiązaniowego

Koszty czynności notarialnych regulują przepisy prawa

Ile zapłacę?

Informację na temat całkowitych kosztów dokonania konkretnej czynności notarialnej uzyskacie Państwo kontaktując się z Kancelarią.

Opłaty mogą uiścić Państwo w Kancelarii gotówką, kartą płatniczą lub – przed dokonaniem czynności notarialnej – przelewem na rachunek bieżący Kancelarii.

Koszty dokonania czynności notarialnej zależą od rodzaju tej czynności i można je podzielić na trzy kategorie:

Podatki

– w związku z zawarciem umowy sprzedaży, umowy zamiany, umowy dożywocia, umowy spółki, ustanowienia hipoteki, pobierany jest podatek od czynności cywilnoprawnych – stawki podatku reguluje ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
USTAWA z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

– w związku z zawarciem umowy darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ustanowienia służebności osobistej, pobierany jest podatek od spadków i darowizn – zasady pobierania podatku oraz zwolnienia z podatku określa ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (np. umowa darowizny, umowa ustanowienia służebności osobistej)
USTAWA z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn

Opłata sądowa

Jeśli dokonywana czynność notarialna ma za przedmiot nieruchomość (sprzedaż, darowizna, zamiana, ustanowienie hipoteki itp.) notariusz pobierze opłatę sądową od wniosku o wpis
w księdze wieczystej i przekaże na rachunek właściwego sądu rejonowego, co jest warunkiem dokonania wpisu w księdze wieczystej.

Wysokość opłat sądowych regulują przepisy art. 42 i nast. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
USTAWA z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Taksa notarialna

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie, nazywane zwyczajowo taksą notarialną, ustalane na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż̇ maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Maksymalne stawki czynności notarialnych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

Zgodnie z powyższymi przepisami wysokość wynagrodzenia notariusza zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej, lecz niektóre czynności notarialne mają ustalone stałe stawki, przykładowo:
– testament zwykły – 50 zł
– testament z zapisem windykacyjnym – 200 zł
– oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł
– sporządzenie protokołu dziedziczenia – 100 zł
– akt poświadczenia dziedziczenia – 50 zł
– pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności – 100 zł
– umowa majątkowa małżeńska – 400 zł
– poświadczenie zgodności kopii z okazanym dokumentem – 6 zł za każdą stronę dokumentu,
– poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono
w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł
– poświadczenie własnoręczności podpisu na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł

Do powyższych stawek należy doliczyć podatek VAT w stawce 23%.

Kancelaria

Szczegóły lokalizacji

Kancelaria Notarialna Notariusza Małgorzaty Muszyńskiej znajduje się na I piętrze nowoczesnego budynku biurowego Street Point zlokalizowanego we Wrocławiu przy ulicy Strzegomskiej nr 199 lok. 1/7 (dzielnica Fabryczna, Nowy Dwór), na skrzyżowaniu ulic Strzegomskiej i Gubińskiej.

Łatwo tu dotrzeć mieszkańcom każdej części Wrocławia, z uwagi na bardzo dobrze rozwiniętą komunikację miejską w tej okolicy (liczne autobusy oraz tramwaje), a także osobom spoza Wrocławia, przybywającym z sąsiednich miejscowości (w bliskiej odległości zjazd z AOW oraz obwodnica śródmiejska Wrocławia). W niedalekiej odległości znajduje się także lotnisko – Port Lotniczy Wrocław.

Samochód

• zjazd z AOW (A8): Wrocław – Lotnisko
• zjazd z Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia – z Estakady Gądowianka na ul. Strzegomską

Samolot
 • Odległość od lotniska: 4 km
 • Czas: 5 min
Autobus i tramwaj

Linie: 106, 107, 109, 119, 122, 124, 126, 132, 134, 142, 148, 149, 319 – przystanek Strzegomska (krzyżówka)

Linie tramwajowe: 13 i 23 przystanek Strzegomska (krzyżówka)

Parkingi

W pobliżu kancelarii znajduje się kilka parkingów:
– parking marketu Lidl (należy pobrać bilet w parkomacie),
– parking przy Halach Strzegomskich i ALDI – po drugiej stronie ulicy,
– okoliczne parkingi osiedlowe.

Doświadczenie

– Notariusz Małgorzata Muszyńska po ukończeniu studiów prawniczych rozpoczęła w 2006 roku aplikację notarialną w Izbie Notarialnej we Wrocławiu, zakończoną zdanym z sukcesem egzaminem notarialnym w 2009 roku, a następnie odbyła trzyletnią asesurę notarialną, co pozwoliło na zdobycie wiedzy teoretycznej oraz cennego doświadczenia

– w 2012 roku Notariusz Małgorzata Muszyńska została powołana przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza z siedzibą we Wrocławiu i od sierpnia 2012 roku prowadzi aktywną działalność zawodową jako Notariusz

– Kancelaria Notarialna obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze

– wśród naszych klientów są także deweloperzy, prowadzący inwestycje we Wrocławiu i na terenie Dolnego Śląska, a także jednostki samorządu terytorialnego

Kompleksowość

Udogodnienia

N

dla Klientów obcojęzycznych możemy zaproponować sprawdzonych tłumaczy przysięgłych różnych języków

N

możemy polecić radców prawnych i adwokatów, a także geodetę i doradcę kredytowego, jeśli Państwa sprawa wymaga ich udziału

N

sprawdzamy akta ksiąg wieczystych, znajdujących się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia czynności notarialnej

Bezpłatne WIFI

dla Klientów kancelarii

Dogodne formy płatności

możliwość płatności kartą płatniczą, gotówką lub przelewem przed dokonaniem czynności notarialnej

Parking

liczne miejsca parkingowe w pobliżu Kancelarii. Kliknij i zobacz

Winda

w budynku znajduje się winda, budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych

Kącik zabaw

posiadamy kącik zabaw dla dzieci

Kontakt

Przyjedź

ul. Strzegomska nr 199 lok. 1/7
54-431 Wrocław

 

Zadzwoń

}

Godziny otwarcia

Poniedziałek – Piątek godz. 9:00 – 17:00

W indywidualnych sytuacjach jest możliwość umówienia spotkania w innych godzinach lub w dzień wolny od pracy, po uprzednim uzgodnieniu z notariuszem.

Lokalizacja

Budynek StreetPoint

I piętro (dostępna winda)

NIP: 8942273995
REGON: 021923607

Zapytaj on-line

Wiadomość z formularza kancelarii

7 + 8 =

Numery kont bankowych

Rachunek bieżący
35 1050 1575 1000 0092 7536 6871
ING BANK ŚLĄSKI S.A.

– właściwy do wpłat podatków, opłat sądowych oraz taksy notarialnej wraz z podatkiem VAT

Rachunek depozytowy
25 1050 1575 1000 0092 7536 6954
ING BANK ŚLĄSKI S.A.

– właściwy wyłącznie do rozliczeń pomiędzy stronami czynności notarialnych za pomocą depozytu notarialnego