Dokumenty notarialne

– dowód osobisty / paszport stron

– odpis zwykły z księgi wieczystej (pobiera Kancelaria w dniu podpisania umowy za zwrotem kosztów)

– podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

– zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego (jeżeli nieruchomość nabyli obecni właściciele ze spadku lub umową darowizny dokonaną po 01.01.2007 r.)

– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy

– wypis z rejestru gruntów bądź – w przypadku, gdy działka będzie wydzielana do nowej lub innej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej

– gdy nieruchomość została podzielona geodezyjnie: ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych, wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej

– zaświadczenie wydane przez Wójta Gminy, Burmistrza lub Prezydenta Miasta informujące o tym, czy nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji lub specjalnej strefy rewitalizacji (ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.) wraz z informacją czy zostało przewidziane prawo pierwokupu

– zaświadczenie wydane przez Starostę, z którego będzie wynikało, że przedmiotowa nieruchomość nie jest gruntem objętym uproszonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Dane:

– cena sprzedaży lub wartość rynkowa przedmiotu darowizny

– nr konta bankowego, na które ma być przelana cena sprzedaży

– termin wydania działki

– dowód osobisty / paszport stron

– odpis zwykły z księgi wieczystej (pobiera Kancelaria w dniu podpisania umowy za zwrotem kosztów)

– podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

– zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego (jeżeli nieruchomość nabyli obecni właściciele ze spadku lub umową darowizny dokonaną po 01.01.2007 r.)

– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy

– wypis z rejestru gruntów bądź – w przypadku, gdy działka będzie wydzielana do nowej lub innej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej

– gdy nieruchomość została podzielona geodezyjnie: ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych, wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej

Dane:

– wartość rynkowa przedmiotu darowizny

Dokumenty:

– dowód osobisty / paszport stron

– odpis zwykły z księgi wieczystej (pobiera Kancelaria w dniu podpisania umowy za zwrotem kosztów)

– podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

– zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego (jeżeli nieruchomość nabyli obecni właściciele ze spadku lub umową darowizny dokonaną po 01.01.2007 r.)

– zaświadczenie potwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (w przypadku umowy sprzedaży)

– zaświadczenie zarządcy nieruchomosci stwierdzające, że nie ma zadłużenia w płatności z tytułu opłat eksploatacyjnych (w przypadku umowy sprzedaży)

Dane:

– cena sprzedaży lub wartość rynkowa przedmiotu darowizny

– nr konta bankowego, na które ma być przelana cena sprzedaży

– termin wydania lokalu

– dowód osobisty / paszport stron

– zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu oraz o braku zaległości w opłatach za lokal

– odpis zwykły z księgi wieczystej (jeżeli została ona założona)

– podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

– zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego (jeżeli nieruchomość nabyli obecni właściciele ze spadku lub umową darowizny dokonaną po 01.01.2007 r.)

– zaświadczenie potwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (w przypadku umowy sprzedaży)

Dane:

– cena sprzedaży lub wartość rynkowa przedmiotu darowizny

– nr konta bankowego, na które ma być przelana cena sprzedaży

– termin wydania lokalu

  • dowód osobisty / paszport stawających

  • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy

  • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony

  • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia wszystkich dzieci, akty małżeństwa

  • nr PESEL zmarłego (PESEL wbity na odwrocie aktu zgonu lub zaświadczenie dotyczące numeru PESEL zmarłego wydane przez Urząd Gminy właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (np. Urząd Miejski Wrocławia Wydział Spraw Obywatelskich)

  • dowód osobisty / paszport stawających

  • dane osoby powoływanej do spadku (imiona i nazwisko, imiona rodziców, PESEL lub data urodzenia)

 

Kontakt

Telefon

+ 48 71 792 72 72
+ 48 505 359 065

Lokalizacja

Ul. Świdnicka 22/22
50-068 Wrocław
woj. dolnośląskie
II piętro, w budynku znajduję się winda

Parking

Najbliższe parkingi znajdują się w Domu Handlowym Renoma, w parkingu Narodowego Forum Muzyki, parking za Operą Wrocławską.

NIP 8942273995
REGON 021923607

Numer rachunku bankowego:

35 1050 1575 1000 0092 7536 6871
ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Numer rachunku depozytowego w PLN:

25 1050 1575 1000 0092 7536 6954 ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Close Menu