Szanowni Klienci !

Kancelaria Notarialna Małgorzaty Muszyńskiej znajduje się w centrum Wrocławia w budynku przy ulicy Świdnickiej 22/22, na II piętrze. Do dyspozycji klientów jest winda.

Dogodne położenie Kancelarii sprawia, że każdy bez problemu tutaj trafi, zarówno komunikacją miejską (przystanki tramwajowe i autobusowe znajdują się przy ulicy Kazimierza Wielkiego, na Placu Teatralnym oraz przy ulicy Świdnickiej), jak i samochodem (polecamy skorzystać z parkingów: w Domu Handlowym „Renoma”,
w budynku Narodowego Forum Muzyki lub za Operą Wrocławską).

Kancelaria Notarialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od. 9.00 do 17.00, przy czym wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom – po wcześniejszym uzgodnieniu – możemy dokonać czynności notarialnej
w innych godzinach.

Co do zasady czynności notarialnych dokonuje się w siedzibie Kancelarii, jednak jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, czynność notarialna może być dokonana także w innym miejscu.

W celu zasięgnięcia informacji, które Klientom Kancelarii udzielane są przez notariusza bezpłatnie oraz w celu zarezerwowania terminu, uprzejmie prosimy o kontakt z Kancelarią.

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i poszukamy najkorzystniejszego rozwiązania prawnego w Państwa sprawach.

Małgorzata Muszyńska
Notariusz we Wrocławiu

Atuty

Doświadczenie

– Notariusz Małgorzata Muszyńska po ukończeniu studiów prawniczych rozpoczęła w 2006 roku aplikację notarialną w Izbie Notarialnej we Wrocławiu, zakończoną zdanym z sukcesem egzaminem notarialnym w 2009 roku, a następnie odbyła trzyletnią asesurę notarialną, co pozwoliło na zdobycie wiedzy teoretycznej oraz cennego doświadczenia,

– w 2012 roku Notariusz Małgorzata Muszyńska została powołana przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza z siedzibą we Wrocławiu i od sierpnia 2012 roku prowadzi aktywną działalność zawodową jako Notariusz,

– Kancelaria Notarialna obsługuje zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców, w tym spółki,

– wśród naszych klientów są także deweloperzy, prowadzący inwestycje we Wrocławiu i w okolicach miasta, a także jednostki samorządu terytorialnego.

Kompleksowość

– dla Klientów obcojęzycznych możemy zaproponować sprawdzonych tłumaczy przysięgłych różnych języków,

– możemy polecić radców prawnych i adwokatów, jeśli Państwa sprawa wymaga ich udziału,

sprawdzamy akta ksiąg wieczystych, znajdujących się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia czynności notarialnej.

Udogodnienia

– bezpłatne WiFi dla klientów Kancelarii,

– możliwość płatności kartą płatniczą, gotówką lub przelewem przed dokonaniem czynności notarialnej,

– posiadamy kącik zabaw dla dzieci.Strefa klienta

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są zobowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Czynności notarialne dokonane przez Notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.

Katalog czynności dokonywanych przez notariusza uregulowany jest szczegółowo w ustawie z dnia
14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, wśród których można wymienić m.in.:

1/ dokonywane w formie aktu notarialnego:

 • umowy sprzedaży działek, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali

 • umowy darowizny działek, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali

 • umowy o dożywocie

 • umowy zamiany

 • umowy działu spadku, zniesienia współwłasności nieruchomości oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokalu

 • umowy majątkowe małżeńskie (w tym umów rozdzielności majątkowej czy intercyzy)

 • umowy podziału majątku wspólnego małżonków

 • oświadczenia o ustanowieniu hipotek

 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji

 • oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

 • testamenty

 • pełnomocnictwo

 • umowy i protokoły spółek

2/ akty poświadczenia dziedziczenia,

3/ poświadczenia:

 • poświadczenie własnoręczności podpisów na okazanych dokumentach

 • poświadczenia zgodności kopii z okazanym oryginałem

 • daty okazania dokumentu

4/ przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych

5/ sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

 • sporządzeniem innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

– dowód osobisty / paszport stron

– odpis zwykły z księgi wieczystej (pobiera Kancelaria w dniu podpisania umowy za zwrotem kosztów)

– podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

– zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego (jeżeli nieruchomość nabyli obecni właściciele ze spadku lub umową darowizny dokonaną po 01.01.2007 r.)

– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy

– wypis z rejestru gruntów bądź – w przypadku, gdy działka będzie wydzielana do nowej lub innej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej

– gdy nieruchomość została podzielona geodezyjnie: ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych, wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej

– zaświadczenie wydane przez Wójta Gminy, Burmistrza lub Prezydenta Miasta informujące o tym, czy nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji lub specjalnej strefy rewitalizacji (ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.) wraz z informacją czy zostało przewidziane prawo pierwokupu

– zaświadczenie wydane przez Starostę, z którego będzie wynikało, że przedmiotowa nieruchomość nie jest gruntem objętym uproszonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Dane:

– cena sprzedaży lub wartość rynkowa przedmiotu darowizny

– nr konta bankowego, na które ma być przelana cena sprzedaży

– termin wydania działki

– dowód osobisty / paszport stron

– odpis zwykły z księgi wieczystej (pobiera Kancelaria w dniu podpisania umowy za zwrotem kosztów)

– podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

– zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego (jeżeli nieruchomość nabyli obecni właściciele ze spadku lub umową darowizny dokonaną po 01.01.2007 r.)

– wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub decyzja o warunkach zabudowy

– wypis z rejestru gruntów bądź – w przypadku, gdy działka będzie wydzielana do nowej lub innej księgi wieczystej – wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej

– gdy nieruchomość została podzielona geodezyjnie: ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, wyciąg z wykazu zmian danych ewidencyjnych, wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej

Dane:

– wartość rynkowa przedmiotu darowizny

Dokumenty:

– dowód osobisty / paszport stron

– odpis zwykły z księgi wieczystej (pobiera Kancelaria w dniu podpisania umowy za zwrotem kosztów)

– podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

– zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego (jeżeli nieruchomość nabyli obecni właściciele ze spadku lub umową darowizny dokonaną po 01.01.2007 r.)

– zaświadczenie potwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (w przypadku umowy sprzedaży)

– zaświadczenie zarządcy nieruchomosci stwierdzające, że nie ma zadłużenia w płatności z tytułu opłat eksploatacyjnych (w przypadku umowy sprzedaży)

Dane:

– cena sprzedaży lub wartość rynkowa przedmiotu darowizny

– nr konta bankowego, na które ma być przelana cena sprzedaży

– termin wydania lokalu

– dowód osobisty / paszport stron

– zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu oraz o braku zaległości w opłatach za lokal

– odpis zwykły z księgi wieczystej (jeżeli została ona założona)

– podstawa nabycia np. wypis aktu notarialnego, wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku

– zaświadczenie Naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego (jeżeli nieruchomość nabyli obecni właściciele ze spadku lub umową darowizny dokonaną po 01.01.2007 r.)

– zaświadczenie potwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany (w przypadku umowy sprzedaży)

Dane:

– cena sprzedaży lub wartość rynkowa przedmiotu darowizny

– nr konta bankowego, na które ma być przelana cena sprzedaży

– termin wydania lokalu

 • dowód osobisty / paszport stawających

 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy

 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony

 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia wszystkich dzieci, akty małżeństwa

 • nr PESEL zmarłego (PESEL wbity na odwrocie aktu zgonu lub zaświadczenie dotyczące numeru PESEL zmarłego wydane przez Urząd Gminy właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (np. Urząd Miejski Wrocławia Wydział Spraw Obywatelskich)

 • dowód osobisty / paszport stawających

 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona i nazwisko, imiona rodziców, PESEL lub data urodzenia)

 

W zależności od dokonywanej czynności notarialnej notariusz pobiera:

– podatek od czynności cywilnoprawnych

– podatek od spadków darowizn

– opłatę sądową

– wynagrodzenie notarialne

W celu ustalenia szczegółowych opłat związanych z konkretną czynnością notarialną prosimy o kontakt z naszą Kancelarią.

Kontakt

Telefon

+ 48 71 792 72 72
+ 48 505 359 065

Lokalizacja

Ul. Świdnicka 22/22
50-068 Wrocław
woj. dolnośląskie
II piętro, w budynku znajduję się winda

Parking

Najbliższe parkingi znajdują się w Domu Handlowym Renoma, w parkingu Narodowego Forum Muzyki, parking za Operą Wrocławską.

NIP 8942273995
REGON 021923607

Numer rachunku bankowego:

35 1050 1575 1000 0092 7536 6871
ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Numer rachunku depozytowego w PLN:

25 1050 1575 1000 0092 7536 6954 ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Close Menu